דף הבית >  > מילון מונחים

מילון מונחים

א

אג"ח

הלוואה הניתנת למנפיק- ממשלה או חברה, באמצעות ני"ע שבה מחזיק הרוכש. לאג"ח תנאים שונים הנקבעים במועד ההנפקה כגון: סוג הצמדה, גובה ריבית, מועד פירעון וכו'.
לאג"ח תנאים שונים הנקבעים במועד ההנפקה כגון: סוג הצמדה, גובה ריבית, ריבית קבועה או משתנה, מועד פירעון וכו'.
אגרות חוב עשויות להיסחר בבורסה, וערכן משתנה בהתאם לביקוש והיצע. בעל אג"ח אינו בעל מניות בחברה המנפיקה, אלא מחזיק חוב של החברה כלפיו.

אג"ח להמרה

אג"ח המונפק ע"י חברה ואשר ניתן להמירו למניות אותה החברה. לני"ע זה תנאים שונים אשר נקבעים ביום ההנפקה
 

אינפלציה
עליית מחירים אשר מתבטאת במדד המחירים לצרכן, מה שמביא לשחיקת ערך הכסף. יעד אינפלציוני בישראל נע בין 1%-3% לשנה
 

ב

בורסה לני"ע
מקום המסחר והסליקה של ני"ע השונים המונפקים ע"י הממשלה והחברות הציבוריות.
 
בעל שליטה
בעל מניות המחזיק יותר ממחצית מניות החברה
 

ד

דיבידנד
תשלום אותו מעניקה חברה לבעלי מניותיה מתוך הרווחים. דיבידנד מפצה את מחזיק המניה עבור השקעתו אך גם מקטין את הכסף הנזיל של החברה.
 

מ

מניה
נייר ערך המקנה למחזיק בו בעלות בחברה, את אפשרות ההשתתפות ברווחי או הפסדי החברה.
 
מניית ארביטראז'
מניה הנסחרת גם בבורסה הישראלית וגם בבורסה נוספת בחו"ל. כאשר יש שינויים בשערי המניה בין הבורסות השונות נוצר פער ארביטראז', מה שמקנה אפשרות לרווח חסר סיכון מקניית השער הנמוך ומכירת השער הגבוה.
 
מח"מ
משך חיים ממוצע של איגרות-חוב. מספר השנים הממוצע עד מועד תשלומי האיגרת.

 
מחזור יומי בבורסה
סכום שווי כל העסקאות שבוצעו בבורסה ביום מסחר נתון. מחזור ממוצע הוא 1.5 מיליארד ₪
 
מדד תל אביב 25
מדד המשקלל את 25 החברות הסחירות ובעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה המקומית (נקרא גם מדד המעוף).
 
מדד תל אביב 100
מדד המשקלל את 100 החברות הסחירות ובעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה המקומית.
 

פ

פיזור סיכון
פיזור ההשקעה לאפיקי השקעה רבים ומגוונים על מנת להימנע ממצב בו ההשקעה ממוקדת וחשופה לאפיק אחד.
פיחות
ההיחלשות של המטבע המקומי אל מול מטבעות זרים.
פקיעה
הזמן שבו מעמד, אופציות או ניירות ערך הופכים להיות חסרי תוקף וערך.

צ

צמיחה כלכלית
השינוי בתוצר המקומי הגולמי (נמדד באחוזים) בפרק זמן נתון.
 

ק

קרן נאמנות
קרן נאמנות הינה מסגרת השקעה להשקעות משותפות, תוך זכות השתתפות ברווחי הקרן.
לקרן נאמנות ממונה מנהל קרן והיא מבוקרת על ידי נאמן.
קרן נאמנות מאגדת משקיעים שמטרתם השקעה משותפת בניירות ערך. הקרן מוכרת יחידות השתתפות, המעניקות לבעליהן זכויות שוות בנכסי הקרן וברווחיה, על פי אחוז האחזקה שלהם בקרן.
מנהל הקרן הוא הסמכות המקצועית המנהלת את נכסי הקרן, והוא גובה עבור שירותיו דמי ניהול שנתיים, המשוקללים במחיר הקרן השוטף.
קרן נאמנות מחויבת בפרסום תשקיף, המגדיר בין היתר את מדיניות ההשקעה בה.
 
קרן כספית
קרן כספית זו קרן נאמנות להשקעה לטווח קצר. הקרן משקיעה בנכסים בעלי מח"מ שאינו עולה על 90 ימים ומהווה תחליף לפקדון הבנקאי.
לקרן כספית מותר להשקיע באגרות חוב ונכסים בדירוג של AA ומעלה לטווחים של עד שנה בלבד. הקרן מאפרת השגת תשואה עודפת על פני הפקדונות הבנקאים וגובה דמי הפצה נמוכים במיוחד.
 
 

ר

רווח למנייה
רווח למניה הינו יחס המציין את החלק היחסי של כל מניה ברווח השנתי הנקי של החברה. רווח למניה יחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי של הפירמה במספר המניות שלה.
 
ריבית
ריבית הינה מחיר הכסף. הריבית היא הפיצוי הכספי המשלם לווה כספים, עבור השימוש בכספו של המלווה.
קיימים סוגים שונים של ריביות, ושיעורים שונים לריבית. שיעורים הנגזרים מזהות הלווה, צרכיו, אורך ההלוואה והסיכון בה.
 
ריבית חסרת סיכון
ריבית חסרת סיכון הינה שיעור הריבית על נכס חסר סיכון, לרוב איגרות חוב ממשלתיות סחירות.
ריבית חסרת סיכון משמשת כבסיס השוואה לריביות אחרות בשוק.
 
 
ריבית ליבור
ריבית ליבור הינה שער הריבית הבינ-בנקאית המשמשת בביצוע עסקאות בינלאומיות בשווקי האירו-דולר.
שיעור ריבית הליבור משמש כבסיס לקביעת תנאי ההלוואות בריבית ניידת, ושיעור זה משתנה בהתאם לטווח ההלוואה (שלושה חודשים, שישה חודשים, שנה).
ריבית הלייבור נקבעת על פי ממוצע הריביות בלונדון.
 
ריבית משתנה
ריבית משתנה הינה שיטה לחישובי ריבית בהלוואות. בשיטה זאת, משתנה הריבית בכל תקופה מוסכמת מראש ועל פי הריבית השוררת בשוק בתקופת השינוי.
ריבית משתנה עדיפה לרוכש ההלוואה, כאשר הוא צופה לתוואי ריבית יורדת.
 
ריבית פריים
ריבית פריים הינה ריבית הנגזרת מריבית בנק ישראל, ומהווה את שער הריבית הנמוך ביותר שבו הבנקים המסחריים מוכנים להעניק הלוואות שאינן צמודות, בטווח הקצר.
ריבית הפריים משמשת כבסיס להלוואות השונות וכריבית המשפיעה על כל שיעורי הריבית האחרים.
שער ריבית הפריים נקבע על ידי כוחות השוק (ונגזרת, כאמור, מריבית בנק ישראל). שער זה הינו אינדיקטור לתנאים הכלכליים במשק ולציפיות העתידיות.
בשנים האחרונות ריבית הפריים הינה כ- 1.5% מעל ריבית בנק ישראל.
 
ריבית קבועה
ריבית קבועה הינה שיטה לחישובי ריבית בהלוואות, בה הריבית הינה קבועה לאורך כל חיי ההלוואה.
ריבית קבועה עדיפה לרוכש ההלוואה כאשר הוא צופה לתוואי ריבית קבוע או עולה.
רשות לניירות ערך
רשות לניירות ערך הינה רשות שהוקמה על פי החוק לניירות ערך.
תפקידיה של הרשות לניירות ערך הם פיקוח על החברות הרשומות למסחר או המעוניינות להירשם למסחר בבורסות השונות, פיקוח על התפקוד התקין של הבורסות, פיקוח על המכשירים הפיננסים הנסחרים בבורסות ועל הגופים החברים בהן, או הסוחרים דרכן.
הרשות לניירות ערך אמונה על רישוי העוסקים במקצועות שוק ההון, כגון יועצי השקעות, מנהלי השקעות, משווקי השקעות, אנליסטים וכדומה. חברי הרשות לניירות ערך מתמנים על ידי שר האוצר.
הרשות לניירות ערך הותיקה והמשמעותית בעולם היא בארה"ב, הפעילה משנת 1934.

ש

שורט – (SHORT)
מכירה בחסר של מוצר פיננסי כגון מדד/ מניה/ צמד מטבעות מתוך ציפיה שערכו ירד ועקב כך ייצר עבורנו רווח. למעשה מדבר בפעולה הפוכה לפעולת "לונג" שבה נצפה להרוויח מעליית מחירים. בפעולה מסוג זה אנו מבצעים את סדר הפעולות הפוך תוך השאלת מניות מגורם אחר, מכירתן וקנייתן לאחר שירדו וייצרו עברנו רווח.
 
שחר
אגרת חוב ממשלתית המונפקת לתקופה של עד 10 שנים. האיגרת אינה צמודה ומשלמת ריבית אחת לשנה.
 
שער בסיס
שער הנעילה של נייר ערך מיום המסחר הקודם. ביחס לשער זה מחושב השינוי באחוזים של שער נייר הערך באותו היום.
שער נעילה/שער סגירה (Closing Price)
שער הבסיס ליום המחרת. שער זה נקבע על פי ממוצע השערים המשוקלל במחזורי העסקאות שבוצעו בנייר הערך בשלושים הדקות האחרונות בשלב המסחר הרציף.
כל זאת בתנאי שהסכום הכולל של עסקות אלו עולה על 100 אלף שקל.
 
 
שער פתיחה (Opening Rate)
שער הנקבע בשלב טרום פתיחה. שער זה הנו השער בו נוצר שוויון במחיר בין הביקוש וההיצע לנייר הערך במחזור הגדול ביותר
שווי שוק
מכפלת מספר המניות בשערן. מגדיר את ערך המניות הרשומות למסחר, ונקרא גם 'שווי בורסאי', ובאנגלית Market Cap.

ת

תעודת סל
תעודת סל היא נייר ערך, הנסחרת כמניה לכל דבר, תעודות סל מחקות את מדד ניירות הערך אחריו הן עוקבות. התעודה רשומה למסחר בבורסה ועוקבת אחר מדדים או סחורות המחושבים ומפורסמים בבורסות השונות. המחזיק בתעודת הסל מחזיק בעקיפין בכל מניות המדד עפ"י המשק המדויק של כל מניה במדד והוא אף יכול לקבלן פיזית או לחילופין לקבל את שוויין הכספי בהמרת התעודה שברשותו, בהתאם להתחייבות התשקיפית של התעודה.

 
תשואה (Return)
הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים.
תשואה נומינלית
תשואה ללא השוואה למדד .
תשואה ריאלית
תשואה בהשוואה למדד המחירים לצרכן או למט"ח.
תשואה לפדיון
התשואה השנתית המצטברת שיקבל מחזיק האג"ח במידה ויחזיק בה עד למועד פדיונה.
תפנית דיסקונט מזמינה אותך ליצור קשר עם המקצוענים שלנו
לתיאום פגישה:
powered by Art-up חזור למעלה