דף הבית > אודות > > קוד אתי

קוד אתי


 רקע:
כללי ההתנהגות המוגדרים בקוד האתי, מבטאים את ערכי החברה וממחישים כיצד הם באים לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית של החברה כלפי לקוחותיה, ספקים, מתחרים והרשויות. הקוד האתי חל על כל עובדי החברה, בכל התפקידים והדרגים.

 תרבות ציות:
תפנית דיסקונט, מנהלי ועובדיה מקפידים הקפדה יתרה על שמירה על קיום הוראות החוק והרגולציה. אנו מחויבים לעמוד בכל הוראות הדינים השונים החלים על החברה, הנחיות הרשויות המפקחות ונהלי החברה כלשונם וכרוחם, ובהתאם לפעול להטמעת כל הוראות הרגולציה בקרב עובדי החברה. תפנית דיסקונט פועלת בהערכה, בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא מול הרשויות השונות.

 נאמנות וסודיות :
אנו מנהלים את קשרינו עם לקוחות החברה תוך הקפדה על קיום חובות הנאמנות, ביושר ובהגינות. תפנית דיסקונט מקפידה הקפדה יתרה על פרטיות לקוחותיה ושמירת סודיות של כל מידע אודותם ובכלל זה חשבונותיהם ועסקיהם. בכל מקרה לא נמסור לכל גורם חיצוני שהוא כל מידע אודות הלקוח, למעט במקרים כנדרש על פי דין.

 מקצועיות ומצוינות:
אנו חותרים למצוינות ומאמצים כללי התנהגות ערכיים כחלק בלתי נפרד ממקצוענות זו. תפנית דיסקונט משקיעה רבות בהעמקת הידע, הניסיון והמקצועיות של עובדיה ומקפידה לספק לעובדיה מידע עדכני וברור הן בנושאים מקצועיים והן בנושאי רגולציה. אנו מקפידים על הענקת שירות אמין ואיכותי, תוך הקפדה על שמירה על טובת הלקוח בהתאם לצרכיו ולהנחיותיו, ללא משוא פנים ומתוך שיקולים ענייניים בלבד. החברה ועובדיה מחויבים לסטנדרט שירות ברמה גבוהה, הנשען על קשר אישי עם הלקוח, ביחד עם מקצועיות, זמינות וקשר יזום עם הלקוח לאורך כל תקופת מתן השירות. מתן מענה מקצועי, ברור, מפורט ומהיר לכל פניה של הלקוח בכל זמן ובכל מצב שוק.

 יושרה והגינות :
כגוף פיננסי תפנית דיסקונט מחויבת ליושרה ביחסיה עם לקוחותיה, על מנת שתהיה ראויה לאמונם ולספק להם את השירות האיכותי והמקצועי שהם מצפים לו. תפנית דיסקונט מקפידה על התנהלות הוגנת, יושר, תום לב, טוהר מידות וניקיון כפיים בפעילותה העסקית ובעשייתה הארגונית. תפנית דיסקונט פועלת בשקיפות מלאה כלפי לקוחותיה ומקפידה על גילוי נאות ומסירת מידע מלא ומדויק ללקוחותיה. לכל לקוח אפשרות לקבל מידע מפורט, בכל עת, על המצב בחשבונו מאנשי הקשר שלנו או באמצעות אתר האינטרנט של הבנק בו בחר לנהל את חשבונו. אנו מגלים אדיבות ואמפטיה ביחסנו עם הלקוחות, ונוהגים בהם בכבוד ובהגינות בכל עת.

 היעדר ניגוד עניינים:
תפנית דיסקונט חרטה על דגלה את הדאגה לטובת הלקוח, ולכך מכוונת את פעילותה במקצועיות, בהגינות, באמונה ובשקידה ללא העדפת ענינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר ובהקשבה והבנה של צרכי הלקוח. תפנית דיסקונט עוסקת אך ורק בניהול תיקי השקעות ואינה עוסקת בפעילויות אחרות, כגון: ניהול קרנות נאמנות, ניהול תעודות סל, ניהול כספי גופים מוסדיים הנפקה או הפצה של מוצרים מובנים או כל מוצר פיננסי אחר, העלולות להעמידה במצב של ניגוד עניינים למול לקוחותיה. תפנית דיסקונט ועובדיה נמנעים מכל אפשרות של ניגוד עניינים בין אינטרסים אישיים לבין האינטרסים של החברה, לקוחות, ספקים ו/או גורמים אחרים שהחברה מצויה בקשרים עמם.

 ממשל תאגידי :
תפנית דיסקונט פועלת בהתאם לעקרונות ממשל תאגידי תקין, ומתוך כך מקיימת מאז ומתמיד הפרדה בין פעילותם של האורגנים השונים בחברה, ההנהלה, הדירקטוריון, ועדת הביקורת, בעלי המניות תוך קביעת מנגנוני בקרה, פיקוח שקיפות ודיווח. דירקטוריון החברה מורכב מחמישה דירקטורים בעלי השכלה רחבה וניסיון רב בתחומים עסקיים שונים. לתפנית דיסקונט מנגנוני בקרה, פיקוח וניהול סיכונים, הן פנימיים והן חיצוניים, המפקחים על פעילות החברה ועל עמידתה בהוראות הדין והרגולציה.
 
סקירה כלכלית 14.4.24

סקירה כלכלית 14.4.24

קרא עוד על סקירה כלכלית 14.4.24>
סקירה כלכלית 7.4.24

סקירה כלכלית 7.4.24

קרא עוד על סקירה כלכלית 7.4.24>
סקירה כלכלית 31.3.24

סקירה כלכלית 31.3.24

קרא עוד על סקירה כלכלית 31.3.24>
תפנית דיסקונט מזמינה אותך ליצור קשר עם המקצוענים שלנו
לתיאום פגישה:
powered by Art-up חזור למעלה