דף הבית >  > מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

תפנית דיסקונט – מדיניות הפרטיות

 
***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***
 

1.כללי

 1.  תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים"), לרבות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה, וכן הנעזרים בשירותים הניתנים באמצעים הדיגיטליים והטלפוניים השונים של החברה (להלן "השירותים").
 2. מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה והנאסף על ידה אגב השימוש בשירותים. תשומת לבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית, כתוספת למדיניות זו, ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.
 3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט של החברה (להלן "אתר החברה"). שימוש באתר החברה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
 4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2.איסוף מידע

 1. חלק מהשירותים הניתנים טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, פרטי חשבונך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף ולהישמר במסגרת שימוש בשירותים, למשל: פרטי הוראות ביצוע, לרבות העברות כספים, קניה ומכירה של ניירות ערך וכיו"ב, התכתבויות עם נציגים ו/או עם נציגים אוטומטיים, הקלטת שיחות, תמונות, שאילתות, מיקום וכל מידע הקשור בשימושך בשירותים ובהתאם לבקשתך גם שימוש בשירותים חיצוניים לרבות מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירותים (דוגמת מילוי טופס או הפסקת תהליך באמצעו, לחיצה על באנרים וכד') ולרבות מידע ממקורות חיצוניים המשתקף בחשבונך (כולם יחדיו מהווים חלק מהמידע הנמסר).  
 2. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים.            
  אולם, מסירת חלקם מחויב על פי צווים וחוקים אחרים, כדוגמת הפרטים הנדרשים לפתיחת חשבון על פי צו איסור הלבנת הון ופרטים נוספים נדרשים על מנת לאפשר לך לקבל מידע ולבצע פעולות שונות. כך למשל, מבלי להזדהות לא תוכל לקבל שירותים שונים מהחברה.
 3. בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקים, המיישמים את ביצוע הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ברוקרים לצורך ביצוע פעולות בני"ע, בנקים קורספונדנטים לצורך ביצוע העברות בנקאיות, וכיוצא באלה. המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות.
 4. כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך לצורך אספקת השירותים, כולם או מקצתם ו/או במהלך אספקתם, עשוי להישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של החברה, ויוחזק על ידו ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות בו אתה משתמש.

3.Cookies

 1. לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags beacons, sdk's (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לחשבונך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
 2. עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או היישומון של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
 3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים/באפליקציה וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 4. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת-                 https://www.facebook.com/policies/cookies/.
 1. אם אינך רוצה  לאשר עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאפליקציה.
 2. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

4.גישה  ושימוש במידע

 1. אתה עשוי לאשר גישה להודעות טקסט – לצורך אימות זהותך באמצעות קריאת קוד האימות הנשלח אליך ב-SMS מהחברה.
 2. החברה רשאית לעשות שימוש במידע לשם ניהול ותפעול חשבונך, מתן השירותים לך, יצירת הקשר עמך, קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, לרבות בנושאים של מניעת הונאות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, מטרות תפעוליות, הערכה וניהול סיכונים.
 3. בנוסף המידע ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים במסגרתם, על מנת לייעל ולנהל את הקשר עמך וכן לשם עריכת סקרים באשר לשירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עם החברה בהסכם.
 4. החברה תוכל לעשות שימוש, לעבד, לטייב ולהעשיר את המידע הנ"ל, לרבות באמצעות ספק מידע, למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של שירותיה, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך, לרבות על ידי הצעת הצעות שיווקיות המותאמות אישית עבורך, וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים, שלא יזהו אותך באופן אישי, למטרות המנויות לעיל – דוגמת מחקר והסקת מסקנות אודות השימוש בשירותים ו/או המשתמשים בהם.
 5. החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות ו/או שירותיות והתראות בדרכים שונות ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מסרונים, כגון מסרון המכיל קוד הזדהות לשם גישה לאתר ו/או לאפליקציה, או לשם שחזור סיסמא, או הודעות שונות לרבות ביחס לפעולותיך, אישורי ביצועי פעולות או הוראות ביצוע ושימושים שונים בשירותים.
 6. החברה תהיה רשאית לפנות אליך, לרבות בדרך של משלוח דיוור פרסומי, ולהציע לך הצעות, הטבות ומבצעים, לרבות מותאמים אישית, בקשר עם שירותיה, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, טלפון או אמצעים אחרים, וזאת בהתבסס על פרטיך והמידע אודותיך השמורים אצלו.
 7. תוכל לבקש להסיר את פרטיך מתפוצת הדיוור הפרסומי בדרך ההסרה שתצוין בהודעת הדיוור הפרסומי שתשלח אליך.
 8. במסגרת שירותי החברה עשויים להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי החברה ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

5.מסירת מידע לצד שלישי

 1. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה, לרבות העברת מידע אל מחוץ לגבולות ישראל:
  1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
  2. במסגרת פעילותה מול צדדים שלישיים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים ו/או ניהול חשבון הלקוח, לרבות ספק שירותי ענן.
  3. במסגרת הוצאת פעילות של החברה למיקור חוץ ו/או קבלת שירותים מספקים שונים, לרבות ספקי משנה, שירותי מחשוב, עבוד נתונים וענן.   
  4. במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בקבוצת דיסקונט, ובה כלולות: בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, ;  
  5. בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין; בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;  
  6. לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורמים ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או המטילה על החברה חבות לעשות זאת ו/או על פי דרישתו של גורם כאמור על פי דין, וכל העברת מידע הנדרשת לצורך קיום חובות החברה בקשר למניעת הלבנת הון ומימון טרור ;
  7. לצרכי בירור טענות וניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמו, לרבות צדדים שלישיים הקשורים עימה עסקית או צדדים נגדיים לפעולה שביצעת.
  8. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  9. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 2. החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.
 3. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

6.אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתו כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכולה להבטיח כי לא יהיה כל שיבוש  בשירותיה. והכל כמפורט בפרק אבטחת המידע של החברה באתר החברה.

6.יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו לחברה באמצעות האתר או הטלפון של החברה.  
 
 
סקירה כלכלית 14.4.24

סקירה כלכלית 14.4.24

קרא עוד על סקירה כלכלית 14.4.24>
סקירה כלכלית 7.4.24

סקירה כלכלית 7.4.24

קרא עוד על סקירה כלכלית 7.4.24>
סקירה כלכלית 31.3.24

סקירה כלכלית 31.3.24

קרא עוד על סקירה כלכלית 31.3.24>
תפנית דיסקונט מזמינה אותך ליצור קשר עם המקצוענים שלנו
לתיאום פגישה:
powered by Art-up חזור למעלה